سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
898نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1392/03/05500
898نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1392/01/11320
898نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 100mg Double.tab1390/07/04240