جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
899نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/03/05350
899نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1392/01/11220
899نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 25mg1390/07/04170