پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1606نيروهاي مسلح70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1393/07/012200
1606نيروهاي مسلحقرص - ناپروکسن - 500mg EC1392/04/051500
1606نيروهاي مسلحقرص - ناپروکسن - 500mg EC1391/03/071100
1606نيروهاي مسلحقرص - ناپروکسن - 500mg EC1390/06/27830