شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
889نيروهاي مسلح70قرص - ناپروکسن - 250mg1393/07/011000
889نيروهاي مسلحقرص - ناپروکسن - 250mg1392/04/05800
889نيروهاي مسلحقرص - ناپروکسن - 250mg1391/03/03590
889نيروهاي مسلحقرص - ناپروکسن - 250mg1390/10/18500