شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
881نيروهاي مسلحقرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1392/05/151800
881نيروهاي مسلحقرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1391/05/25820
881نيروهاي مسلحقرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1390/07/04720
881نيروهاي مسلحقرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mg1388/07/16600