شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1958نيروهاي مسلحقرص - ماينوکسيديل - 5mg1391/06/019750
1958نيروهاي مسلحقرص - ماينوکسيديل - 5mg1390/11/295660
1958نيروهاي مسلحقرص - ماينوکسيديل - 5mg1388/07/163100