يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
845نيروهاي مسلح70قرص - مترونيدازول - 250mg1393/07/01410
845نيروهاي مسلحقرص - مترونيدازول - 250mg1392/03/05370
845نيروهاي مسلحقرص - مترونيدازول - 250mg1392/01/11250
845نيروهاي مسلحقرص - مترونيدازول - 250mg1391/05/25210
845نيروهاي مسلحقرص - مترونيدازول - 250mg1390/07/04170
845نيروهاي مسلحقرص - مترونيدازول - 250mg1388/07/1690