جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2319نيروهاي مسلحقرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1392/04/15420
2319نيروهاي مسلحقرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/08/05300
2319نيروهاي مسلحقرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1391/07/10250
2319نيروهاي مسلحقرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mg1388/07/16220