شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
841نيروهاي مسلحقرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/03/05300
841نيروهاي مسلحقرص - متوکلوپراميد - 10mg1392/01/11200
841نيروهاي مسلحقرص - متوکلوپراميد - 10mg1391/05/28120
841نيروهاي مسلحقرص - متوکلوپراميد - 10mg1390/07/04100
841نيروهاي مسلحقرص - متوکلوپراميد - 10mg1388/07/1660