دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1328نيروهاي مسلحقرص - متيل فنيدات - 10mg1392/06/102850
1328نيروهاي مسلحقرص - متيل فنيدات - 10mg1392/02/021420
1328نيروهاي مسلحقرص - متيل فنيدات - 10mg1391/06/261250
1328نيروهاي مسلحقرص - متيل فنيدات - 10mg1390/07/041050