دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
833نيروهاي مسلحقرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/07/01500
833نيروهاي مسلحقرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1392/04/05270
833نيروهاي مسلحقرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1390/03/29200
833نيروهاي مسلحقرص - متيل ارگونوين مالئات - 0.125mg SC1388/07/16100