جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
832نيروهاي مسلح70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/05/201300
832نيروهاي مسلحقرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/04/05950
832نيروهاي مسلحقرص - متيل دوپا - 250mg FC1390/03/01700