پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
830نيروهاي مسلحقرص - متوکسالن - 10mg1392/07/016400
830نيروهاي مسلحقرص - متوکسالن - 10mg1392/02/013250
830نيروهاي مسلحقرص - متوکسالن - 10mg1390/07/032000