سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
824نيروهاي مسلح90قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/09/012250
824نيروهاي مسلح90قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/05/011500
824نيروهاي مسلح85قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/04/182000
824نيروهاي مسلح85قرص - متوترکسات - 2.5mg1393/04/182250
824نيروهاي مسلحقرص - متوترکسات - 2.5mg1392/06/102250
824نيروهاي مسلحقرص - متوترکسات - 2.5mg1392/03/051500
824نيروهاي مسلحقرص - متوترکسات - 2.5mg1392/02/161150
824نيروهاي مسلحقرص - متوترکسات - 2.5mg1392/02/141150
824نيروهاي مسلحقرص - متوترکسات - 2.5mg1390/04/151110