پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
823نيروهاي مسلحقرص - متوکاربامول - 500mg1392/09/201000
823نيروهاي مسلحقرص - متوکاربامول - 500mg1392/03/05800
823نيروهاي مسلحقرص - متوکاربامول - 500mg1392/01/11600
823نيروهاي مسلحقرص - متوکاربامول - 500mg1391/04/04500
823نيروهاي مسلحقرص - متوکاربامول - 500mg1390/07/04390
823نيروهاي مسلحقرص - متوکاربامول - 500mg1388/07/16220