يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10441نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg1392/07/01800
10441نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg1391/03/28530
10441نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg1390/10/18460