چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10441نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg1392/07/01800
10441نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg1391/03/28530
10441نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg1390/10/18460