شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10915نيروهاي مسلح70قرص - متفورمين - 1000mg ER1393/11/151200
10915نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg ER1392/05/151100
10915نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg ER1391/03/07530
10915نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 1000mg ER1390/10/18460