پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
817نيروهاي مسلح70قرص - متفورمين - 500mg FC1393/11/15750
817نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 500mg FC1392/03/05660
817نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 500mg FC1392/01/11500
817نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 500mg FC1391/03/07320
817نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 500mg FC1390/07/04250
817نيروهاي مسلحقرص - متفورمين - 500mg FC1388/07/16160