چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9916نيروهاي مسلح90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1393/09/0117950
9916نيروهاي مسلح50قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1393/05/0120000
9916نيروهاي مسلح90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1393/05/012500
9916نيروهاي مسلح50قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1393/04/1817950
9916نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1392/08/0218945
9916نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1392/04/0217950
9916نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1392/04/1017950
9916نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1390/12/089150