سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
813نيروهاي مسلح90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/11/013500
813نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/09/0110000
813نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/06/0112000
813نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/04/256500
813نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/04/259700
813نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/05/0110000
813نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1392/04/053500
813نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1391/12/212300
813نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1391/07/121500
813نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1390/07/171200