يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
812نيروهاي مسلح90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/05/012000
812نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/04/183600
812نيروهاي مسلح70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1393/04/189150
812نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1391/04/284650
812نيروهاي مسلحقرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1390/07/201500