يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
811نيروهاي مسلح90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1393/04/253600
811نيروهاي مسلحقرص - مرکاپتوپورين - 50mg1392/12/013600
811نيروهاي مسلحقرص - مرکاپتوپورين - 50mg1391/05/083200
811نيروهاي مسلحقرص - مرکاپتوپورين - 50mg1388/07/1624250