سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
803نيروهاي مسلح90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/0115080
803نيروهاي مسلح90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/0115080
803نيروهاي مسلح90قرص - ملفالان - 2mg1393/06/0115080
803نيروهاي مسلح90قرص - ملفالان - 2mg1393/05/0110000
803نيروهاي مسلح90قرص - ملفالان - 2mg1393/04/2510000
803نيروهاي مسلحقرص - ملفالان - 2mg1392/09/0213135
803نيروهاي مسلحقرص - ملفالان - 2mg1391/05/186800
803نيروهاي مسلحقرص - ملفالان - 2mg1390/07/124950