يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
800نيروهاي مسلحقرص - مجسترول استات - 40mg1392/04/022300
800نيروهاي مسلحقرص - مجسترول استات - 40mg1391/08/101700
800نيروهاي مسلحقرص - مجسترول استات - 40mg1390/03/181100