يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
792نيروهاي مسلح70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1393/07/01375
792نيروهاي مسلحقرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/03/05350
792نيروهاي مسلحقرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1392/01/11260
792نيروهاي مسلحقرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1391/04/05220
792نيروهاي مسلحقرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1390/07/04170