شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9532نيروهاي مسلح70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/06/024200
9532نيروهاي مسلحقرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/06/014700
9532نيروهاي مسلحقرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/03/054200
9532نيروهاي مسلحقرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/03/282200
9532نيروهاي مسلحقرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1390/03/225200