يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
784نيروهاي مسلحقرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/05/202800
784نيروهاي مسلحقرص - ماپروتيلين - 75mg SC1392/04/052150
784نيروهاي مسلحقرص - ماپروتيلين - 75mg SC1390/02/241600