چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
783نيروهاي مسلحقرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/03/051200
783نيروهاي مسلحقرص - ماپروتيلين - 25mg SC1392/01/11900
783نيروهاي مسلحقرص - ماپروتيلين - 25mg SC1390/02/24700