شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8256نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1391/09/101100
8256نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1391/03/31320