جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8256نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1391/09/101100
8256نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان/هيدروکلروتيازيد - 62.5mg1391/03/31320