شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1933نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1392/03/05870
1933نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1391/05/28650
1933نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1388/07/16550