سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1933نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1392/03/05870
1933نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1391/05/28650
1933نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1388/07/16550