سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1822نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1392/03/05540
1822نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1391/05/28370
1822نيروهاي مسلحقرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1388/07/16300