يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
773نيروهاي مسلح70قرص - لوواستاتين - 20mg1393/08/01600
773نيروهاي مسلح70قرص - لوواستاتين - 20mg1393/08/01600
773نيروهاي مسلحقرص - لوواستاتين - 20mg1392/04/06510
773نيروهاي مسلحقرص - لوواستاتين - 20mg1391/05/28340
773نيروهاي مسلحقرص - لوواستاتين - 20mg1388/07/16300