يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
772نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 2mg1392/03/05480
772نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 2mg1392/01/11360
772نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 2mg1391/01/21270
772نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 2mg1388/11/12220
772نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 2mg1388/07/1656