شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
771نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 1mg1392/03/05430
771نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 1mg1392/01/11320
771نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 1mg1391/01/21240
771نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 1mg1388/11/12200
771نيروهاي مسلحقرص - لورازپام - 1mg1388/07/1648