يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1392/08/28400
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1392/03/05300
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1392/01/11200
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1389/04/15110
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1388/07/1665