دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1392/08/28400
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1392/03/05300
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1392/01/11200
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1389/04/15110
1848نيروهاي مسلحقرص - لوپراميد - 2mg1388/07/1665