سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
765نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 20mg1392/04/051350
765نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 20mg1390/07/04770
765نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 20mg1388/07/161100