يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
765نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 20mg1392/04/051350
765نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 20mg1390/07/04770
765نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 20mg1388/07/161100