يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1392/03/05800
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1392/04/05800
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1390/11/26660
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1388/07/16600