شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1392/03/05800
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1392/04/05800
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1390/11/26660
764نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 10mg1388/07/16600