پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1392/05/02600
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1392/03/05400
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1392/04/05600
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1390/07/04280
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1388/07/16330