دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1392/05/02600
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1392/03/05400
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1392/04/05600
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1390/07/04280
766نيروهاي مسلحقرص - ليزينوپريل - 5mg1388/07/16330