شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
751نيروهاي مسلح70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1393/11/01720
751نيروهاي مسلح70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/05/20600
751نيروهاي مسلحقرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/03/05450
751نيروهاي مسلحقرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/02/10400
751نيروهاي مسلحقرص - لووتيروکسين - 100mcg1391/06/18300
751نيروهاي مسلحقرص - لووتيروکسين - 100mcg1390/07/04170
751نيروهاي مسلحقرص - لووتيروکسين - 100mcg1388/07/1680