يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2067نيروهاي مسلح70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1392/05/10400
2067نيروهاي مسلحقرص - لووتيروکسين - 50mcg1390/05/30115