شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6733نيروهاي مسلح70قرص - لوودوپا سي - 275mg1393/07/014500
6733نيروهاي مسلح70قرص - لوودوپا سي - 275mg1390/12/013000
6733نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 275mg1390/03/082400