جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
748نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 250mg fort1392/09/204500
748نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 250mg fort1392/04/102700
748نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 250mg fort1388/07/162000