شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2383نيروهاي مسلح70قرص - لوودوپا سي - 125mg1393/07/013300
2383نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 125mg1392/09/202600
2383نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 125mg1390/08/231600